زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

اعظم عندلیب
اعظم عندلیب

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^